Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (β)

                 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (β)


Θεία σύστασηΤο μυστήριο της θείας εὐχαριστίας συνεστήθη ὑπό του Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά το Μυστικό Δεῖπνο. Τότε ὁ Κύριος εὐλόγησε τον ἄρτον καί τον οίνον καί ἔδωσε στούς μαθητές νά φάγουν καί νά πιοῦν λέγοντάς τους : «λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστί το σῶμα μου» καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστί το αἷμα μου» (Ματθ. 26, 26-28)

Προτυπώσεις- προεικονίσεις : α) το Πάσχα των Ἰουδαίων, β) το μάνα, γ) οἱ θυσίες κλπ.

Αἰσθητά σημεῖα 1) ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος :   Γιά τη θεία εὐχαριστία χρησιμοποιεῖται ἄρτος ἔνζυμος, διότι ἔνζυμο ἄρτο χρησιμοποίησε καί ὁ Κύριος κατά το Μυστικό Δεῖπνο ἐνῶ στό Ἰουδαϊκό Πάσχα ἐχρησιμοποιοῦντο ἄζυμα. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται οἶνος (κρασί κόκκινο) αναμεμιγμένος μέ νερό πρός ἀνάμνησιν της ἐκ της πλευρᾶς του Κυρίου ἐκχύσεως αἵματος καί ὕδατος. (Ιωαν. 19, 34). Σημειωτέον ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μεταλαμβάνουν καί ἀπό τα δύο εἴδη καί του ἁγιασμένου ἄρτου καί του ἁγιασμένου οἴνου.    2) ἡ εὐχή : ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ ὄχι διά των ἱδρυτικῶν λόγων του Κυρίου «λάβετε φάγετε» καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες», ἀλλά διά της εὐχῆς πού ἀκολουθεῖ : «…κατάπεμψον το Πνεῦμα Σου το Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς καί ἐπί τα προκείμενα δῶρα ταῦτα καί ποίησον τον μέν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα του Χριστοῦ Σου, το δέ ἐν τῶ ποτηρίω τοῦτο τίμιον αἷμα του Χριστοῦ Σου, μεταβαλών τῶ Πνεύματί Σου τῶ Αγίω» (Θεία Λειτουργία Ιωάν. Χρυσοστόμου)

Ἡ μεταδιδομένη χάρις : Στή θεία εὐχαριστία δέν μεταδίδεται ἁπλῶς ἡ χάρις του Χριστοῦ, ὅπως στά ἄλλα μυστήρια, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Διά της κοινωνίας του σώματος καί του αἵματος του Χριστοῦ ὁ πιστός γίνεται σύσσωμος καί σύναιμος Αὐτῷ. Διά της θείας κοινωνίας ὁ πιστός προγεύεται την αἰώνιο ζωή. Γι' αὐτό καί ἡ Εὐχαριστία ἔχει ὀνομαστεῖ «φάρμακο ἀθανασίας καί ἀντίδοτο του μή αποθανείν». Προϋπόθεση γιά τη μετάδοση της θείας χάριτος στή θεία εὐχαριστία εἶναι ἡ πλήρης μετάνοια καί ἡ κατάλληλος προετοιμασία.

«Τον ἄρτο ὡς σῶμα καί τον οἶνο ὡς αἷμα του Χριστοῦ τα ἀναδείχνει το Ἅγιο Πνεῦμα. Σκοπός της Ἐκκλησίας εἶναι νά φανερώσει τον εσχατολογικό χαρακτήρα του μυστηρίου. Το Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται τη ἐσχάτη ἡμέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστῆς. Ἐγκαινιάζει τη Βασιλεία. Πάντα μας πηγαίνει ἐπέκεινα. Νά εἶναι κανείς μέ το Ἅγιο Πνεῦμα σημαίνει νά εἶναι στόν οὐρανό, γιατί ἡ Βασιλεία του Θεοῦ εἶναι χαρά καί εἰρήνη ἐν Πνεύματι Αγίω. Στήν Εὐχαριστία, λοιπόν, ὁ Παράκλητος εἶναι πού σφραγίζει καί χρίζει το ἀνέβασμά μας στόν οὐρανό, πού μεταβάλλει την Ἐκκλησία σέ Σῶμα του Χριστοῦ καί, ἑπομένως, ἀναδείχνει τα στοιχεῖα της προσφορᾶς μας ὡς κοινωνία ἐν Πνεύματι Αγίω. Αὐτός εἶναι ὁ καθαγιασμός». (π. Αλεξ. Σμέμαν,  Γιά νά ζήσει ὁ κόσμος  σελ 64) 

                                    

  από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα 3-12-2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...