Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

2 χρόνια από την θεμελίωση του νέου Ιερού Ναού

                                         ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ                      
                                 ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ                                                          (Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010)

     

"Τήν Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. μετά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στά Τσουκαλέϊκα, ὅπου ἔγινε ἡ θεμελίωση τοῦ Νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στόν χῶρο ὅπου ἦταν ὁ παλαιός Ναός τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.

Μετά ἀπό πολλές δυσκολίες μέ τόν χῶρο, ἀφοῦ κάτω ἀπό τόν παλαιό Ναό βρέθηκαν Ρωμαϊκά Λουτρά καί ἄλλα ἐμπόδια, τά ὁποῖα ξεπεράστηκαν, ἑτοιμάστηκε ὁ χῶρος ὅπου θά ἀνεγερθῇ ὁ μεγαλοπρεπής πλέον Ἱερός Ναός τοῦ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.

Τόν Ἁγιασμό ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συμπροσευχομένων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἄρτης κ. Ἰγνατίου, Γλυφάδος κ. Παύλου, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου καί Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου καί πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων.

Παρά τίς κακές καιρικές συνθῆκες καί τήν ξαφνική νεροποντή, πλῆθος κόσμου προσῆλθε στόν χῶρο ὅπου ἔγινε ἡ θεμελίωση καί μέ ὀμπρέλες συμμετεῖχαν προσευχητικά στήν Τελετή. Παρόντες ἦσαν ὁ Δήμαρχος Βραχνεΐκων κ. Βασίλειος Τογατζῆς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέβηκε στό βάθος τοῦ ἑτοιμασμένου χώρου ὅπου ἐτοποθέτησε τόν θεμέλιο λίθο καί εὐλόγησε τήν ἀπαρχή τῶν ἐργασιῶν.

Λόγῳ τῶν κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ὁ Σεβασμιώτατος περιορίστηκε σέ εὐχές γιά τήν καλή πορεία τῶν ἐργασιῶν, ὥστε μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, νά ξανακτισθῇ ὁ Ἱερός Ναός. Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν, ὥστε νά φτάσωμε στήν ἡμέρα τῆς θεμελιώσεως."
Πηγή: i-m-patron.gr

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Ὑπερηφάνεια (κοσμική καί καλογερική)

Ὑπάρχει δέ καί κοσμική ὑπερηφάνεια καί καλογερική. Κοσμική ὑπερηφάνεια ἔχει κανείς ὅταν ὑπερηφανεύεται εἰς βάρος τοῦ ἀδελφοῦ του ὅτι εἶναι πιό πλούσιος, ἤ πιό ὄμορφος ἤ πιό καλοντυμένος ἤ πιό γενναῖος ἀπ’ αὐτόν. Ὅταν λοιπόν βλέπουμε ὅτι κενοδοξοῦμε μ’ αὐτά ἤ ὅτι τό μοναστήρι μᾶς εἶναι πιό μεγάλο ἤ πιό πλούσιο ἤ ὅτι ἔχουμε πολλούς ἀδελφούς, πρέπει νά ξέρουμε ὅτι βρισκόμαστε ἀκόμα στό στάδιο τῆς κοσμικῆς ὑπερηφάνειας. Συμβαίνει ὅμως πολλές φορές νά κενοδοξεῖ κανείς καί γιά μερικά φυσικά χαρίσματα. Νά τί ἐννοῶ. Κενοδοξεῖ ὅτι ἔχει καλή φωνή καί ψάλλει ὡραία, ἤ ὅτι εἶναι ἐπιτήδειος καί ἐργάζεται μέ ἐπιμέλεια καί ἀκρίβεια καί ὑπηρετεῖ ἄδολα. Αὐτά εἶναι πιό ἐξευγενισμένα ἀπό τά πρῶτα, ὅμως καί αὐτά ἀνήκουν στό χῶρο τῆς κοσμικῆς ὑπερηφάνειας. Καλογερική ὑπερηφάνεια ἔχει κανείς ὅταν κενοδοξεῖ ὅτι ἀγρυπνεῖ, ὅτι εἶναι νηστευτής, εὐλαβής, ἐνάρετος, σπουδαῖος. Συμβαίνει δέ πολλές φορές νά ταπεινώνεται κανείς γιά νά δοξαστεῖ.   

 

(Αββά Δωροθέου, Έργα Ασκητικά, Διδασκαλία β΄,32)  

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ύψωση Τιμίου Σταυρού

                                   Εἰς τόν Στίχον Στιχηρά Προσόμοια.

Ἦχος πλ. α'

Χαίροις ἀσκητικῶν

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς εὐσεβείας τό ἀήττητον τρόπαιον, ἡ θύρα τοῦ Παραδείσου, ὅ τῶν πιστῶν στηριγμός, τό τῆς Ἐκκλησίας περιτείχισμα, δι' οὗ ἐξηφάνισται, ἡ φθορά καί κατήργηται, καί κατεπόθη, τοῦ θανάτου ἡ δύναμις, καί ὑψώθημεν, ἀπό γῆς πρός οὐράνια, Ὅπλον ἀκαταμάχητον, δαιμόνων ἀντίπαλε, δόξα Μαρτύρων Ὁσίων, ὡς ἀληθῶς ἐγκαλλώπισμα, λιμήν σωτηρίας, ὁ δωρούμενος τῷ κόσμω τό μέγα ἔλεος.

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἠμῶν καί προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίω τῶν ποδῶν αὐτοῦ.

Χαίροις o τοῦ Κυρίου Σταυρός, δί' οὗ ἐλύθη τῆς ἀρᾶς τό ἀνθρώπινον, τῆς ὄντως χαρᾶς σημεῖον, ὁ καταράσσων ἐχθρούς, ἐν τῇ σή ὑψώσει πανσεβάσμιε, ἠμῶν ἡ βοήθεια, Βασιλέων κραταίωμα, σθένος δικαίων, Ἱερέων εὐπρέπεια, ὁ τυπούμενος, καί δεινῶν ἐκλυτρούμενος, ράβδος ἤ τῆς δυνάμεως, ὑφ' ἧς ποιμαινόμεθα, ὅπλον εἰρήνης ἐν φόβω, ὁ περιέπουσιν Ἄγγελοι, Χριστοῦ θεία δόξα, τοῦ παρεχοντοςτῶ κόσμω τό μέγα ἔλεος.

Στίχ. Ὁ δέ Θεός Βασιλεύς ἠμῶν πρό αἰῶνος εἰργάστο σωτηρίαν ἐν μέσω τῆς γῆς.

Χαίροις o τῶν τυφλῶν ὁδηγός, τῶν ἀσθενούντων ἰατρός, ἡ ἀνάστασις, ἁπάντων των τεθνεώτων, ὁ ἀνυψώσας ἠμᾶς, εἰς φθοράν πεσόντας, Σταυρέ τίμιε, δί' οὗ διαλέλυται, ἡ φθορά καί ἐξήνθησεν, ἡ ἀφθαρσία, καί βροτοί ἐθεώθημεν, καί διάβολος, παντελῶς καταβέβληται, Σήμερον ἀνυψούμενον, χερσί καθορῶντές σε, Ἀρχιερέων ὑψοῦμεν, τόν ὑψωθέντα ἐν μέσω σου, καί σέ προσκυνοῦμεν, ἀρυόμενοι πλουσίως τό μέγα ἔλεος.

Δόξα... Καί νῦν... Ἦχος πλ. δ'

Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ὅν πέρ πάλαι Μωϋσῆς, προτυπώσας ἐν ἐαυτῶ, τόν Ἀμαλήκ καταβαλῶν ἐτροπώσατο, καί Δαυϊδ ὁ μελωδός, ὑποπόδιον σοί βοῶν, προσκυνεῖσθαι διετάξατο, τίμιον Σταυρόν σου, Χριστέ ὁ Θεός, σήμερον ἁμαρτωλοί προσκυνοῦντες χείλεσιν ἀναξίοις, σέ τόν καταξιώσαντα παγῆναι ἐν αὐτῶ, ἀνυμνοῦντες βοῶμεν σοί, Κύριε σύν τῷ Ληστή τῆς βασιλείας σου ἀξίωσον ἠμᾶς.

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος ἅ'

Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...