Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Απολυτίκιον Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις Απολυτίκιον Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις

Ποιηθέν  υπό του εν Αγίω Όρει 
Οσιολογιωτάτου Μοναχού Συμεών Δοχειαρείτου
Ήχος γ΄. Θείας πίστεως

Μύρων έμπλεοι, των κηρυγμάτων, 
οι πανίεροι, λόγοι σου, πάτερ, 
ευωδίαζον τας Πάτρας, Γερβάσιε, 
η αρετή δε του βίου σου άριστα, 
διπλούν προυξενεί σοι στέφανον εύαθλον, 
όθεν αίτησαι Χριστώ τω Θεώ δωρήσασθε, 
ειρήνην τοις πιστοίς και μέγα έλεος.


Δες περισσότερα ΕΔΩ

πηγή: https://anastasiosk.blogspot.com/


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ Π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ.


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
 
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
 
Παιδιά μου εὐλογημένα,
 
Σήμερον ἡμέρα ἑόρτιος καί εὐφροσύνης ἀνάπλεως διά τήν πόλιν τῶν Πατρῶν.
Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατόπιν σεπτῆς εἰσηγήσεως τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, κατέταξεν εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τόν ἡγιασμένον πνευματικόν πατέρα καί Ἱεροκήρυκα τῶν Πατρῶν, τόν θερμουγόν διδάσκαλον τῶν θείων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων, τόν φιλόθεον, φιλάγιον καί φιλάνθρωπον, τόν Ἱερέα τῶν πτωχῶν καί τῶν προσφύγων, τόν τροφέα τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν, τόν ἱδρυτήν  τοῦ πρώτου ἐν Ἑλλάδι τῶν Κατηχητικοῦ Σχολείου, τόν μαθητήν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τόν παππούλη τῶν Πατρινῶν, τόν Ὃσιον Γερβάσιον τόν Παρασκευόπουλον, τόν κλεινόν καί σημειοφόρον Ἱερωμένον, τόν ἠγαπημένον τοῦ Λαοῦ, τόν ζηλωτήν καί πυρίπνουν ἐργάτην τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου.
Δοξάζομεν καί  ὑμνολογοῦμεν, τό πανάγιον Ὂνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν, τόν τοιαύτην δωρεάν καί χάριν ἐπιδαψιλεύσαντα εἰς τόν Λαόν αὐτοῦ, εἰς τούς ἐκγόνους τοῦ Πρωταποστόλου, τοῦ ἁλιέως τῶν ψυχῶν, Ἀνδρέου τοῦ ἐν Σταυρῷ, ὣσπερ ὁ Κύριος, τανυθέντος.
Σήμερον, ὁ οὐρανός ἂνωθεν τάς πνευματικάς ἀστράπτει αὐγάς. Σήμερον ἡ γλυκυτάτη Μήτηρ τοῦ Κυρίου μας, ἡ Θεοτόκος, ἡ μήτηρ καί παρηγορία τοῦ ὀρφανοῦ μικροῦ Γεωργίου καί ὓστερον π. Γερβασίου, σύν τοῖς ἀγγέλοις εὐφραίνεται.
Σήμερον ὁ τῆς πενταπόλεως Ἱεράρχης, ὁ Ἃγιος Νεκτάριος ὁ θαυματοβρύτης, ἐν οὐρανοῖς ἀγάλλεται, διά τόν ἃγιον Μαθητήν του.
Σήμερον ὁ κλεινός καί μέγας τῶν Πατρῶν Ἱεράρχης Ἱερόθεος ὁ Μητρόπουλος, ὁ προστάτης τοῦ Ὁσίου Γερβασίου, τά πνευματικά κλέα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἐν οὐρανοῖς ἀπολαμβάνει.
Σήμερον, ὁ τῆς Ὓδρας μακαριστός καί ἀοίδιμος Ἱεράρχης, ὁ Ἱερόθεος, ὁ ἂριστος μαθητής καί ἀφοσιωμένον πνευματικόν τέκνον τοῦ π. Γερβασίου, ἡδυμόλπως καί σεμνοπρεπῶς, τόν Κύριον δοξολογεῖ ἐν εὐφροσύνῃ καί πνευματικῶς ἀνακράζει: «Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν, σύ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».
Σήμερον τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων, τῆς τῶν Πατρέων συνεκλεκτῆς, ὁ σύλλογος, χεῖρας καί καρδίας πρός οὐρανόν ὑψώνει καί ἂσμασι καί ὓμνοις καί ὠδαῖς πνευματικαῖς τόν μακάριον καί ἀκάματον Ἱερέα μακαρίζει.
Σήμερον, ἡ γεννήσασα αὐτόν κώμη, ἡ Γρανίτσα, ἡ Νυμφασία τῆς Γορτυνίας καί πᾶσα ἡ ἁγιοτόκος Ἀρκαδία πνευματικῶς, διά τόν ἃγιον υἱόν αὐτῆς, πανηγυρίζει.
Σήμερον καί ὁ ἀοίδιμος Γέροντάς μου, ὁ γλυκύς Ἀρχιερεύς, ὁ ἂνθρωπος τῆς ἀγάπης, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρός Θεόκλητος, μετά τῆς έν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας, τόν Γερβάσιον ἂσμασιν καταστέφει, τόν Γερβάσιον ὁ ὁποῖος τοῦ ἒδωσε συμμαρτυρίαν διά νά εἰσέλθῃ εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
Σήμερον ὁ τῶν Πατρῶν, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιερεύς, ἡ ἐμή δηλαδή, έλαχιστότης, ὃση δύναμις ἐν τῇ καρδίᾳ μου, δοξολογικῶς πρός τόν Θεόν ἀνακράζει: «Μέγας εἶ Κύριε καί θαυμαστά τά ἒργα σου καί οὐδείς λόγος ἐξαρκέσει πρός ὓμνον τῶν θαυμασίων σου» καί γονυκλινῶς ἀπό τά βάθη τά τῆς ψυχῆς, πανευλαβῶς καί ἐν δάκρυσι ἀνακράζει: «Κύριε ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβεῖαις, ἐλέησον τήν πόλιν τῶν Πατρῶν καί τόν περιούσιον αὐτῆς Λαόν.
Κύριε, ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβείαις, εἰρήνευσον τόν σπαραττόμενον ὑπό τοῦ πολέμου κόσμον σου.
Κύριε, ταῖς τοῦ Ὁσίου Γερβασίου πρεσβείαις, κράτυνον τόν Παναγιώτατον καί Οἰκουμενικόν ἡμῶν Πατριάρχην καί χάρισαι αὐτῷ ἒτη πλεῖστα ὃσα, τετιμημένα, ἒμπλεα οὐρανίων χαρίτων, πρός δόξαν τοῦ Παναγίου Ὀνόματός Σου καί εὒκλειαν τῆς Ἁγίας σου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα, σήμερον κατά τήν εὒσημον ταύτην ἡμέραν, θά σπεύσωμεν ἃπαντες Κλῆρος καί Λαός, εἰς τόν τόπον τόν Ἃγιον, ὃπου ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Γερβασίου, ὃπου ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Συχαινά, ἐντός τοῦ ὁποίου φυλάσσονται τά ἱερά  τοῦ Ὁσίου Γερβασίου καί μυρίπνοα Λείψανα.
Σήμερον καί ὣραν 5ην ἀπογευματινήν, ὁ Πατραϊκός Λαός, πανευλαβῶς τόν Ἃγιον του θά προσκυνήσῃ καί Τόν δοξάσαντα αὐτόν Κύριον θά μεγαλύνῃ.
Ἃπαντες ἂς σπεύσωμεν ἐκεῖ, ὃπου ὁ Ἃγιος, ὃπου τά Λείψανά του, εὐχαριστοῦντες Θεῷ, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον μακαρίζοντες καί τόν ὃσιον Γερβάσιον πανευλαβῶς προσκυνοῦντες.
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἒνεκεν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
 
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


    Τήν Δευτέρα 13 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἒ, καί ὣραν 5ην ἀπογευματινήν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, θά ὑποδεχθῇ τόν τίμιον Σταυρόν, ἀκριβές ἀντίγραφον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τόν ὁποῖον κατεσκεύασε μετά τήν οὐράνιον ὀπτασίαν, «ἐν τούτῳ νίκα».
    Ὁ πρωτότυπος Σταυρός τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, ἀπ’ ὃπου θά μεταφερθῆ ὁ Σταυρός (ἀντίγραφον τοῦ πρωτοτύπου), μετά τιμίου Ξύλου, στήν πόλη τῶν Πατρῶν γιά νά παραμείνῃ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
            Τόν Σταυρόν θά μεταφέρῃ ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Γέρων Ἐφραίμ.
            Σᾶς ἀναμένομεν εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τήν Δευτέρα 13 Νοεμβρίου καί ὣρα 5 τό ἀπόγευμα. Ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ δοξολογία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 

          

 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΗΤΑΝ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ .... ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΟΝΆΤΙΣΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΤΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ : "ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΤΙΠΟΤΑ , ΘΕΛΩ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ " !!! ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΙΔΕΟΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ "ΠΑΚΕΤΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ " ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ , ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Β' ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ .  Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΤΕ ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΝ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΚΑΘΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΖΉΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΔΎΝΕΥΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ , ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΡΙΣΚΑΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ .

 

Το 1946 ο 36χρονος Στέλιος Κυριακίδης αποφάσισε να συμμετάσχει στον περίφημο πεντηκοστό Διεθνή Μαραθώνιο της Βοστώνης(42.195μ) μετά απο τιμητική πρόσκληση των διοργανωτών.

Η σύζυγός του έσπευσε να τον αποθαρρύνει αφού λόγω της Κατοχής ήταν αδύναμος και υποσιτισμένος. Είχε πέντε χρόνια να αγωνιστεί. Ο ίδιος όμως είχε πάρει την απόφασή του...πουλώντας προσωπικά του αντικείμενα και μετά απο πολλές και αγωνιώδεις προσπάθειες , ο Κυριακίδης κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αμερική και στις 4.4. 1946 έφτασε στην Βοστώνη.  Οι γιατροί των αγώνων βλέποντάς τον αδύναμο εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους και δίστασαν για το αν έπρεπε να του δώσουν άδεια να συμμετάσχει. Στην ουσία φοβόντουσαν για την ίδια του την ζωή.

Ο Στέλιος όμως δεν δεχόταν κουβέντα και δήλωνε αποφασιστικά: "¨Ηρθα για να τρέξω για επτά εκατομμύρια πεινασμένους Έλληνες και θα τρέξω!" Ετσι υπέγραψε υπεύθυνη δήλωση ότι παίρνει  ο ίδιος την ευθύνη για τον εαυτό του.

Στις 20 Απριλίου του 1946 δόθηκε η εκκίνηση του φημισμένου 50ου μαραθωνίου της Βοστώνης με μεγάλο φαβορί τον Αμερικανό Τζόνι Κέλι.

Ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος έτρεξε με την γνωστή του τακτική(ξεκινούσε χαλαρά για να κρατά δυνάμεις και επιτάχυνε μετά το μέσο της διαδρομής).

Με την δύναμη της ψυχής του, κατάφερε να είναι μπροστά στα τελευταία χιλιόμετρα. Δεν του επιτρεπόταν να μη νικήσει...

΄Ενας ηλικιωμένος μετανάστης στην διαδρομή έτρεχε κοντά του και του έδινε κουράγιο φωνάζοντάς του:" Για την Ελλάδα  Στέλιο μου! Για τα παιδιά σου!!!"

Οι κουβέντες αυτές έδωσαν κουράγιο στον Στέλιο και μ'όλα τα σωματικά του αποθέματα κατάφερε να φτάσει στην νίκη, φωνάζοντας στον τερματισμό:

"FOR GREECE!!!" 

Ο χρόνος του 2.29.27 αποτέλεσε τον καλύτερο χρόνο στην Ευρώπη και για 22 χρόνια τον καλύτερο στην Ελλάδα.

Ο Κέλυ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν κατάφερε να κερδίσει απάντησε: Πώς θα μπορούσα να κερδίσω ποτέ έναν τέτοιο αθλητή? Εγώ έτρεχα για τον ευατό μου κι'αυτός για μια ολόκληρη πατρίδα..!"

Η νίκη του προκάλεσε πάταγο! Οι Αμερικανοί έσπευσαν να του δώσουν χρήματα και να του προτείνουν να μείνει στις ΗΠΑ. Ο ίδιος όμως άφησε άφωνο ακόμη και τον πρόεδρο της Αμερικής Τρούμαν όταν τον ρώτησε τι θα ήθελε να του προσφέρει ως δώρο.

" Για μένα δεν θέλω τίποτα! Μόνο για την Ελλάδα βοήθεια!"

Έμεινε στην Αμερική και για ένα μήνα πάλεψε να μαζέψει βοήθεια για την πατρίδα...

Καθώς η νίκη του είχε συγκινήσει τους Αμερικάνους και τους ομογενείς, το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει έφθασε τα 250.000 δολάρια (τεράστιο ποσό για την εποχή) ενώ η οικογένεια Λιβανού έστειλε έξι πλοία με είδη πρώτης ανάγκης στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα.

Η βοήθεια αυτή ονομάστηκε" Πακέτο Κυριακίδη"

Στις 23 Μαίου 1946, ο Κυριακίδης επέστεψε στην Ελλάδα , όπου τον περίμεναν ένα εκατομμύριο Έλληνες για να τον υποδεχτούν με τιμές ήρωα ενώ για πρώτη φορά μετά την κατοχή, φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη προς τιμή του!

Δακρυσμένος κατά την διάρκεια της επίσημης τελετής στους Στύλους το Ολυμπίου Διός δήλωνε:

"Eίμαι υπερήφανος που είμαι Έλλην!"

 

Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου του 1987 και τάφηκε στον Πύργο Κορινθίας.

 

 

 

  ΠΗΓΗ Πολιτεία Αγάπης στο viber. 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...