Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

  

Παιδιά μου εὐλογημένα,

 Καθώς βρισκόμαστε μπροστά στό μέγα θαῦμα τῆς Θείας κενώσεως καί ἄκρας συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνιση συμπάσης τῆς κτίσεως, ἐξετάζομε τήν δική μας ἀναστροφή καί τήν δική μας πορεία, μετά ἀπό τόσους αἰῶνες, ἀπό τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ, καί φεῦ, διαπιστώνομε ὅτι ἐνῷ «ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐφάπαξ κατά σάρκα γεννηθείς, ἀεί γεννᾶται θέλων κατά πνεῦμα διά φιλανθρωπίαν τοῖς θέλουσι» (Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής), ἐμεῖς δέν ἀξιοποιοῦμε τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγάπη καί τήν δωρεά Του.

Δέν θά σταθῶ στά δραματικά γεγονότα, πού ταλαιπωροῦν τόν πλανήτη μας ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον. Θά ἑστιάσω στόν δικό μας χῶρο, στήν δική μας πατρίδα, ἡ ὁποία εὐλογήθηκε τόσο ἀπό τόν Θεό, ὥστε νά κατέχῃ τήν ἀλήθεια τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀπό Αὐτόν, καί στό διάβα τῶν αἰώνων νά φωτίσῃ καί τούς ἄλλους λαούς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο στό σκότος τῆς ἀγνοίας.

Τώρα, ἄραγε, σέ ποιά κατάσταση εὑρίσκεται ἡ χώρα μας; Ἀξιοποίησε τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ; Ζεῖ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ; Ὑποδέχεται τόν ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα της ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει;

Πρόκειται γιά ἐρωτήματα πού βασανίζουν τό «εἶναι» μας ἡμέρα καί νύκτα. Πρός ἐνίσχυση λοιπόν τῆς πορείας μας καί πνευματικόν ἐπανεντροχιασμόν, βάζοντας τό χέρι μας «εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων», κάνομε ὁρισμένες σωτήριες, πιστεύομε, διαπιστώσεις.

Ἄς στρέψωμε γύρω τήν ματιά μας καί ἄς δοῦμε τήν πραγματικότητα. Ἡ ἴδια ἡ ψυχή μας καί ἡ συνείδησή μας ἀποροῦν, καί μιά ἐσωτερική φωνή ἔρχεται νά μᾶς ξυπνήσῃ, κρούοντας τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ἕως πότε τό Ἔθνος μας, τό ὁποῖο ἐνωτίσθη καί ἐδέχθη τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, θά βαδίζῃ σέ ἀλλοτρίας ὁδούς; Ἕως πότε θά μένωμε ὡς ὁ ἄσωτος υἱός τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, μακράν τῆς ἀκενοτομήτου διδασκαλίας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ἕως πότε θά ζῶμεν ὡς ὑλιστές καί εἰδωλολάτρες, ἔχοντας τοποθετήσῃ στό βάθρο τοῦ Θεοῦ εἴτε τόν ἑαυτό μας, εἴτε τήν ὕλη, εἴτε τήν ἡδονή; Ἔλειψαν δυστυχῶς, ἐν πολλοῖς, οἱ ἄνθρωποι τοῦ καθήκοντος, τῆς ἠθικῆς, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀγάπης.


Δέν βλέπετε ὅτι ἡ νεολαία μας, τήν ὁποία θελήσαμε νά ἀναθρέψωμε, τά τελευταῖα ἔτη, μόνο μέ τά ξυλοκέρατα τῆς ὕλης, μακράν τῆς Ὀρθοδόξου καί ἀμωμήτου Πίστεώς μας καί τῶν ἀξιῶν, πάνω στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ὅλο τό οἰκοδόμημα τοῦ Ἔθνους μας, δέν βλέπετε ὅτι ἀπεγοητεύθη, ὅτι σήπεται πνευματικῶς, ὅτι κακοπαθεῖ μέσα σέ μιά ἀπομακρυσμένη ἀπό τόν Θεό κοινωνία; Ἡ ἀπογοήτευση αὐτή ὀφείλεται στό ὅτι ὡδηγήσαμε τά παιδιά μας μέσα ἀπό ἀνθρωποκεντρικά καί ὑλιστικά παιδαγωγικά συστήματα στήν ἀπώλεια τῆς ἐλπίδος καί τῆς αἰώνιας ζωῆς.

Πότε, ἀγαπητοί, θά συνέλθωμε; Ἕως πότε θά πλανώμεθα; Πότε θά κατανοήσωμε ὅτι αἰτία τῶν δεινῶν συμφορῶν μας εἶναι ἡ ἀποστασία μας ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό;

Ἀδελφοί μου, πολλάκις ὡς Ἀρχιερεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἠθέλησα νά περιγράψω τήν κατάσταση στήν ὁποία εὑρισκόμεθα ἐξ αἰτίας τῆς ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ. Καί τό ἔκαμα, ἀλλά μέ συστολή μεγάλη, ὄχι γιά κανένα ἄλλο λόγο, ἀλλά ἔχοντας τήν αἴσθηση ὅτι ἀναγινώσκοντες κάποιοι αὐτές τίς διαπιστώσεις θά ἐπέχαιρον εἰς βάρος μας.

Θεωρῶ ὅμως ὅτι πρέπει νά μιλήσωμε πλέον εἰς βάθος καί μέ τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας —ὅσο καί ἄν αὐτό μᾶς πονάει— προκειμένου καί τίς πληγές νά θεραπεύσωμε, καί τήν διάδοση τῆς πνευματικῆς νόσου νά ἐμποδίσωμε. 

Μελετῶντας τήν Ἁγία Γραφή, διαπιστώνομε ὅτι πρό πάσης ἀνορθώσεως, προηγήθη ὁ ἔλεγχος καί ἡ προφητική φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξ ἄλλου ὁ ἴδιος ὁ Κύριος παραγγέλλει διά τοῦ Ἀποστόλου του: «Ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον» (Πρός Τιμόθ. Β’, δ’, 2).

Σπεύσατε καί ἀνοίξατε τίς σελίδες τῆς ἱστορίας. Θά διαπιστώσετε ὅτι τό Ἔθνος μας, ὁσάκις εἶχε ἐστραμμένα τά μάτια πρός τόν ἕνα καί μόνο ἀληθινό Θεό, ἦτο κραταιό καί δυνατό. Ὁσάκις ὅμως ἐμετεωρίσθη ὁ νοῦς του, τότε ἔχασε τόν προορισμό του, τήν ἐλπίδα του, τήν ἐμπιστοσύνη ἀκόμη καί στόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Ἄρχισε νά βυθίζεται. Ἀλλ’ εὐτυχῶς, τήν ὥρα ἐκείνη, ὡς ἄλλος Πέτρος καταποντιζόμενος εἰς τήν θάλασσα, ἐβόησε πρός τόν παντοδύναμο Θεό, γνωρίζοντας ἐνδομύχως ὅτι μόνον Αὐτός δύναται νά προσφέρῃ τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία: «Κύριε βοήθει μοι».

Καί ἡ ἀπάντηση ἦτο ἄμεση, μέ τήν γλυκυτάτη φωνή τοῦ Κυρίου μας: «Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;» (Ματθ. ιδ’, 31). Γιατί ὀλιγοπίστησες; Γιατί ἔχασες τήν ἐλπίδα σου; Σέ ἄφησα ποτέ νά καταποντισθῇς, νά ἐξαφανισθῇς;

Γι’ αὐτό ἄς μή ἀπελπιζώμεθα, ἀδελφοί. Τά παθήματά μας πιστεύω ὅτι ἤδη ἄρχισαν νά γίνωνται μαθήματα. Ἀρκετά περιπλανηθήκαμε στίς χῶρες τίς ἄβατες καί ἄνυδρες. Ἀρκετά ἀδικήσαμε τόν ἑαυτό μας, ὑποτιμῶντας τήν θεοειδῆ καί θεοσφράγιστη ὕπαρξή μας. Τό λοιπόν ἀδελφοί, «καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» (Ψαλμ. 118. 126). Ἡ ψυχή μας ἀναζητᾷ τόν Σωτῆρα της. Γνωρίζει ὅτι ὁ Σαρκωθείς Θεός ἀναμένει ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει νά τοῦ προσφέρωμε τά δῶρα μας. Ἐπιμένει νά τοῦ δώσωμε τούς θησαυρούς μας. Καί ἰδού, ἱστάμεθα ἐνώπιον τοῦ σαρκί φανέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί ἀκούομε τό ἐρώτημά Του, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος: «Παιδιά μου, τί θά μοῦ προσφέρετε σήμερα τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς μου;». Ἐμεῖς ἀπαντᾶμε ὅπως ὁ Ἅγιος: «Κύριε τί θά μπορούσαμε νά σοῦ δώσωμε; ... δέν ἔχομε τίποτε». Ἀλλά Ἐκεῖνος ἐπιμένει: «Καί ὅμως ἔχετε κάτι πού μπορεῖτε καί πρέπει νά μοῦ τό δώσετε... τίς ἁμαρτίες σας. Αὐτό εἶναι τό καλύτερο δῶρο γιά μένα. Δῶστε μου τίς ἁμαρτίες σας, γιά νά τίς συγχωρήσω ὅλες».

Ἄς προχωρήσωμε ἀδελφοί, ἄς πλησιάσωμε μαζί μέ τούς Ποιμένες καί τούς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς, μαζί μέ ὅλους ὅσοι στό διάβα τῶν αἰώνων ἔφτασαν ἐνώπιόν Του καί κατέθεσαν τόν ἀτίμητο θησαυρό τῆς ψυχῆς τους. Ἄς προχωρήσωμε ὡς πρόσωπα, ὡς οἰκογένειες, ὡς Κοινωνία, ὡς Ἔθνος.

Ἀκούετε, ἀδελφοί μου, τήν γλυκυτάτη φωνή Του; Εἶναι τόσο γνώριμη σέ μᾶς: «Υἱέ μου, δός μοι σήν καρδίαν» (Παροιμ. κγ’. 26). Μή δειλιῶμεν∙ ἄς τοῦ ἀπαντήσωμε ὁ καθείς μέ σπουδή καί πόθο: «Κύριε λάβε τήν καρδία μου καί ἅγνιζε, καί κάθαρε, καί ρύθμιζε αὐτήν».

  Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά καί σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου,

  Χρόνια Πολλά καί Εὐλογημένα!

  Πανευφρόσυνα Χριστούγεννα!

  Καλή Πρωτοχρονιά!


 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ– ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ– ΘΕΟΦΑΝΙΩΝΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΩΝ– ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ– ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ

2012-2013


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


23/12/2012     Κυριακή προ Χριστουγέννων

                       7:00-10:00π.μ Θ. Λειτουργία.


24/12/2012     Παραμονή Χριστουγέννων. Αγίας Ευγενίας

                       6:30-9:30π.μ  Μεγ. ώρες και Θ. Λειτ. Μ.Βασ.

                                              Στο νέο Ναό.


25/12/2012     Χριστούγεννα

                       7:00-10:00π.μ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία 

                       5:00μ.μ Εσπερινός


26/12/2012     Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου

                       7:30-9:30π.μ Θ. Λειτουργία. Στο νέο Ναό.

                      

27/12/2012    Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα

                       7:00-9:00π.μ Θ. Λειτουργία. Στο κοιμητήριο.


30/12/2012    Κυριακή προ των Φώτων

                       7:00-10:00π.μ Θ. Λειτουργία.ΝΕΟ ΕΤΟΣ

                                                           

1/1/2013      Εορτή της Περιτομής του Ιησού Χριστού

                     και μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου

                     7:00-10:00π.μ Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου

                     Δοξολογία-Κοπή Βασιλόπιτας 


ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ


4/1/2013      7:00-9:00 π.μ. Το πρωί όρθρος και Μεγάλες ώρες

                     Θεοφανίων. Δεν τελείται Θ. Λειτουργία.

                     Το βράδυ αυτής της ημέρας θα πραγματοποιηθεί

                     Ιερά Αγρυπνία 9:30μ.μ-1:00π.μ Εσπερινός-Όρθρος-

                     Θεία Λειτουργία-Μέγας Αγιασμός


5/1/2013       Αγιασμός των οικιών της Ενορίας από τον ιερέα

                     Έναρξη 8:00π.μ. από τον Ανεμόμυλο

                     5:00μ.μ Εσπερινός


6/1/2013       Θεοφάνεια 

                     6:30-10:00π.μ Θ. Λειτουργία  και Μέγας Αγιασμός

                     10:30π.μ Ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα

                     5:00μ.μ Εσπερινός


7/1/2013       Σύναξη Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου

                     7:00-9:15π.μ Θ. Λειτουργία. Στο νέο Ναό.Ο Ιερέας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και όλοι οι

Συνεργάτες του Ναού μας, σας εύχονται

Καλά Χριστούγεννα

και Ευλογημένο το Νέο Έτος 2013 


Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Περί τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας

 

Περί τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας

 

1.  Και σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ ᾿Εφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ᾿Ισραήλ  (Μιχαίας ε΄1)

2.   ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·  (Ησαΐας θ΄6)

3.  ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ· (Ησαΐας ζ΄14)

4.   ἐν μέσῳ δύο ζῴων γνωσθήσῃ (Αββακούμ  3, 2)

5. ἀναστήσει ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν, ἥτις εἰς τοὺς αἰῶνας οὐ διαφθαρήσεται (Δανιήλ β΄44)

6.   Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν. καὶ ἐθεασάμεθα τὸν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.( Ιωαν. α,14)

7.    καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθαι. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ος ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων· δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ  ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.( Λουκ. Β΄10-14)

8.    ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. (Γαλάτας 4, 4-5)

9.    οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,  ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον (Ιωαν γ,16)

10.    ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.( Α΄Ιωαν.γ,8)

11.    Ἄνθρωπος ἐγένετο ὁ Θεός, ἶνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν (Μεγ. Ἀθανάσιος)

12.    Τό ὑψηλόν, τῷ ταπεινῶ προσομιλοῦν, αὐτό μέν οὐδέν εἰς τήν οἰκείαν παραβλάπτεται δόξαν, ἐκεῖνο δέ ἀπό τῆς πολλῆς ἀνίστησι ταπεινότητος … Οὕτω πώς καί βασιλεύς, πτωχῶ  καί πένητι διαλεγόμενος μετά σπουδῆς καί εὐνοίας, ἐαυτόν μέν οὐδέν ἤσχυνεν, ἐκεῖνον δέ παρά πάσι περίβλεπτον ἐποίησεν εἶναι καί λαμπρόν. (Ἰωάννης Χρυσόστομος Ε.Π.Ε 12,634-636)

13.    Τό ὅπως, μή ζήτει• ἐγένετο γάρ, ὡς οἶδεν αὐτός.(Ἰω.Χρ. Ε.Π.Ε 12,640)

14.    Ὁ ἀχώρητος παντί, πώς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις του Πατρός πώς ἐν ἀγκάλαις της Μητρός; πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καί ὡς ηυδόκησεν· ἄσαρκος γάρ ὧν, ἐσαρκώθη ἑκών· καί γέγονεν ὁ Ὧν, ὁ οὐκ ἥν δι' ἡμᾶς· καί μή εκστάς της φύσεως, μετέσχε του ἡμετέρου φυράματος. Διπλούς ετέχθη, Χριστός τον ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρώσαι.  (Κάθισμα ἑορτῆς των Χριστουγέννων)

από το κατηχητικό των ενηλίκων 17-12-2012Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (γ)


                     ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (γ)


1) «Και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ ἐξήνεγκεν ἄρτους καί οἶνον. Ἦν δέ ἱερεύς του ὑψίστου» (Γένεσις 14, 18)

2) «Ἦσαν δέ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχή τῶν Ἀποστόλων καί τῇ κοινωνία καί τῇ κλάσει του ἄρτου καί ταῖς προσευχαῖς» (Πραξ. 2, 42)

3) «Ἀμήν, Ἀμήν λέγω ὑμῖν ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα του υἱοῦ του ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτη ἡμέρα. Ἡ γάρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστί βρῶσις καί τό αἷμα μου ἀληθῶς ἐστί πόσις. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει καγώ ἐν αὐτῷ». (Ιωάν. στ' 53-56)

4) «Λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστί τό σῶμα μου. Και λαβών ποτήριον καί εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων πίετε ἐξ´ αὐτοῦ πάντες. Τοῦτο ἐστί τό αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης» (Ματθ. 26, 26-28)

5) «Δοκιμαζέτω δέ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καί οὕτως ἐκ του ἄρτου ἐσθιέτω καί ἐκ του ποτηρίου πινέτω. Ὁ γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει μή διακρίνων τό σῶμα του Κυρίου» (Α'Κορινθ. 11, 29-30)

6) «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθε εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ». (Αγ. Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος)

7) «Σκοπός τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι τό ιερουργηθήναι αὐτό τό πανάγιον σῶμα του Χριστοῦ καί αἷμα καί τοῖς ἅπασιν εἰς κοινωνίαν δοθῆναι» (Αγ. Συμεών ὁ νέος Θεολόγος)

8) «Πάντας τούς εἰπόντας πιστούς καί τῶν γραφῶν ἀκούοντας, μή παραμένοντας δέ τῇ προσευχῇ καί τῇ Ἀγία Μεταλήψῃ, ὡς ἀταξίαν ἐμποιοῦντας ἀφορίζεσθαι χρή» (Κανών 9ος  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων)

9)   «Εἰ τίς διδάσκει τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ εὐκαταφρόνητον εἶναι, καί τάς ἐν αὐτῶ συνάξεις, ἀνάθεμα ἔστω»  (5ος  κανών τῆς ἐν Γάγγρα Συνόδου)

Χρόνος τελέσεως Θείας Λειτουργίας: Θεία Λειτουργία τελεῖται ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ χρόνου ἐκτός ἀπό τίς καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅπου τελεῖται ἡ προηγιασμένη Θ. Λειτουργία. «Οὐ δή ἐν τῇ Τεσσαρακοστή ἄρτον προσφέρειν εἰ μή ἐν Σαββάτω καί Κυριακή μόνον» (49ος  κανών τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου)

«Ἡ Θεία εὐχαριστία ὡς θυσία ἔχει χαρακτῆρα εὐχαριστήριον, ἱκετήριον καί ἱλαστήριον. Ὡς εὐχαριστήριος θυσία προσφέρεται ὁ Κύριος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας για τις αναρίθμητες ευεργεσίες καί δωρεές του Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα διά τήν ἐν Χριστῷ σωτηρίαν καί λύτρωσι ἀπ' τό θάνατο, τόν διάβολο καί τήν ἁμαρτία. Ὡς ἱκετήριος θυσία προσφέρεται ὁ Κύριος ἀπό τήν Ἐκκλησία για ἐκείνους πού δέονται με πίστι καί παρακαλοῦν για βοήθεια, δύναμι, για φωτισμό, μέσα ἀπό τῇ Θεία Λατρεία. Και ὡς ἱλαστήριος θυσία, διότι προσφέρεται εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν για να μπορέσουν οἱ χριστιανοί να κάνουν δική τούς τη δωρεά τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίας, πού προσφέρεται δια μέσου τῆς ἀναιμάκτου σταυρικῆς Θυσίας Του πάνω στην Ἀγία Τράπεζα. Ακόμα προσφέρεται καί δια τούς κεκοιμημένους πρός μεγίστην ὄνησιν αὐτῶν, πρός μεγαλύτερη δηλαδή ὠφέλεια καί πνευματικό κέρδος καί πρός ἀνακούφισιν τινά διά τούς προγευομένους τό πικρόν τῆς κολάσεως» (π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος Γνῶσις καί βίωμα τῆς Ορθ. Πίστεως σελ.437)  

 

από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα 10-12-2012


Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Περί Ελεημοσύνης

 

Περί ἐλεημοσύνης

 

Ὁ Θεός θέλει νά ἐλεῆς μέ ὅτι ἔχεις. Ἕνα χέρι ἔχεις; Μέ τό ἕνα νά ἐλεῆς. Δύο ἔχεις; Καί μέ τά δύο. Δύο πόδια ἔχεις; Νά ἐξυπηρετήσης τόν ἄρρωστο, τόν ἀνήμπορο, τόν δυστυχῆ μέ τά δυό σου πόδια, μέ ὅση δύναμη ἔχεις. Ἡ ἐλεημοσύνη γίνεται μέ πολλούς τρόπους.

Περισσότερο ἀπό κάθε ἀρετή ὁ Θεός ἀναπαύεται εἰς τήν ἐλεημοσύνη. Ἔλεος κάνεις; Ἔλεος θά βρῆς.

Ἡ ἐλεημοσύνη δέν στέκεται μόνο στά ὑλικά, ἀλλά περισσότερο στά πνευματικά. Σκεφτήκατε καμιά φορᾶ νά προσευχηθῆτε γιά τίς ψυχές ποῦ εἶναι στό κρατητήριο τοῦ Θεοῦ; Γι’ αὐτές τίς ψυχές ποιός θά προσευχηθῆ;  Ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη ἐλεημοσύνη. Αὐτή ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ὕψιστη πού μπορεῖ νά πράξει ὁ Χριστιανός.

 

(Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης)

 


Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Χριστιανική Αδελφότης Βραχναιίκων

Χριστιανική Αδελφότης Βραχναιίκων

Στις 9 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βραχαιίκων θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση εις μνήμην του αειμνήστου Ιερέως της ενορίας Βραχναιίκων π. Αγγέλου Κοζιώρη με επίκαιρη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. κ. Χρυσοστόμου.

Στην εκδήλωση η χορωδία του συλλόγου «Αχαιών Μελωδοί» θα αποδώσει εκκλησιαστικού ύμνους.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (β)

                 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (β)


Θεία σύστασηΤο μυστήριο της θείας εὐχαριστίας συνεστήθη ὑπό του Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά το Μυστικό Δεῖπνο. Τότε ὁ Κύριος εὐλόγησε τον ἄρτον καί τον οίνον καί ἔδωσε στούς μαθητές νά φάγουν καί νά πιοῦν λέγοντάς τους : «λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστί το σῶμα μου» καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστί το αἷμα μου» (Ματθ. 26, 26-28)

Προτυπώσεις- προεικονίσεις : α) το Πάσχα των Ἰουδαίων, β) το μάνα, γ) οἱ θυσίες κλπ.

Αἰσθητά σημεῖα 1) ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος :   Γιά τη θεία εὐχαριστία χρησιμοποιεῖται ἄρτος ἔνζυμος, διότι ἔνζυμο ἄρτο χρησιμοποίησε καί ὁ Κύριος κατά το Μυστικό Δεῖπνο ἐνῶ στό Ἰουδαϊκό Πάσχα ἐχρησιμοποιοῦντο ἄζυμα. Ἐπίσης χρησιμοποιεῖται οἶνος (κρασί κόκκινο) αναμεμιγμένος μέ νερό πρός ἀνάμνησιν της ἐκ της πλευρᾶς του Κυρίου ἐκχύσεως αἵματος καί ὕδατος. (Ιωαν. 19, 34). Σημειωτέον ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μεταλαμβάνουν καί ἀπό τα δύο εἴδη καί του ἁγιασμένου ἄρτου καί του ἁγιασμένου οἴνου.    2) ἡ εὐχή : ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος μεταβάλλονται σέ σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ ὄχι διά των ἱδρυτικῶν λόγων του Κυρίου «λάβετε φάγετε» καί «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες», ἀλλά διά της εὐχῆς πού ἀκολουθεῖ : «…κατάπεμψον το Πνεῦμα Σου το Ἅγιον ἐφ' ἡμᾶς καί ἐπί τα προκείμενα δῶρα ταῦτα καί ποίησον τον μέν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα του Χριστοῦ Σου, το δέ ἐν τῶ ποτηρίω τοῦτο τίμιον αἷμα του Χριστοῦ Σου, μεταβαλών τῶ Πνεύματί Σου τῶ Αγίω» (Θεία Λειτουργία Ιωάν. Χρυσοστόμου)

Ἡ μεταδιδομένη χάρις : Στή θεία εὐχαριστία δέν μεταδίδεται ἁπλῶς ἡ χάρις του Χριστοῦ, ὅπως στά ἄλλα μυστήρια, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Διά της κοινωνίας του σώματος καί του αἵματος του Χριστοῦ ὁ πιστός γίνεται σύσσωμος καί σύναιμος Αὐτῷ. Διά της θείας κοινωνίας ὁ πιστός προγεύεται την αἰώνιο ζωή. Γι' αὐτό καί ἡ Εὐχαριστία ἔχει ὀνομαστεῖ «φάρμακο ἀθανασίας καί ἀντίδοτο του μή αποθανείν». Προϋπόθεση γιά τη μετάδοση της θείας χάριτος στή θεία εὐχαριστία εἶναι ἡ πλήρης μετάνοια καί ἡ κατάλληλος προετοιμασία.

«Τον ἄρτο ὡς σῶμα καί τον οἶνο ὡς αἷμα του Χριστοῦ τα ἀναδείχνει το Ἅγιο Πνεῦμα. Σκοπός της Ἐκκλησίας εἶναι νά φανερώσει τον εσχατολογικό χαρακτήρα του μυστηρίου. Το Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται τη ἐσχάτη ἡμέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστῆς. Ἐγκαινιάζει τη Βασιλεία. Πάντα μας πηγαίνει ἐπέκεινα. Νά εἶναι κανείς μέ το Ἅγιο Πνεῦμα σημαίνει νά εἶναι στόν οὐρανό, γιατί ἡ Βασιλεία του Θεοῦ εἶναι χαρά καί εἰρήνη ἐν Πνεύματι Αγίω. Στήν Εὐχαριστία, λοιπόν, ὁ Παράκλητος εἶναι πού σφραγίζει καί χρίζει το ἀνέβασμά μας στόν οὐρανό, πού μεταβάλλει την Ἐκκλησία σέ Σῶμα του Χριστοῦ καί, ἑπομένως, ἀναδείχνει τα στοιχεῖα της προσφορᾶς μας ὡς κοινωνία ἐν Πνεύματι Αγίω. Αὐτός εἶναι ὁ καθαγιασμός». (π. Αλεξ. Σμέμαν,  Γιά νά ζήσει ὁ κόσμος  σελ 64) 

                                    

  από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα 3-12-2012


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...