Κυριακή 1 Μαΐου 2016

MHNYMA ΠΑΣΧΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
Πρός
τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
Παιδιά μου εὐλογημένα,
          Σήμερα ζοῦμε μέσα στό πέλαγος τῆς χαρᾶς καί τῆς ἀγαλλιάσεως, γιατί ἀναπνέομε τόν πνευματικό ἀέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς νίκης τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου.
          Αὐτός ὁ ἑορτασμός δέν εἶναι ἓνα κοσμικό γεγονός. Αὐτό τό πανηγύρι δέν εἶναι μιά ἁπλῆ συμμετοχή σέ μιά ἑορταστική σύναξη, ἀλλά εἶναι «ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων».
          Πρόκειται γιά «Σύνοδο οὐρανοῦ καί γῆς», ὃπως θά ἒλεγε ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ὁ ὡραιότερος ὓμνος πού ἒχει γραφεῖ γιά ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτός πού ἀκούεται κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως . «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια. Ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις, τήν ἒγερσιν Χριστοῦ ἐν ᾗ ἐστερέωται...» Δηλαδή: «Τώρα ὃλα ἒχουν πλημμυρίσει ἀπό φῶς. Ὁ Οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια. Ὃλη ἡ κτίση ἂς ἑορτάσει τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιατί μέσα ἀπό τήν Ἀνάσταση ἀνακαινίστηκε...»

          • Σήμερα, τό φῶς νίκησε καί ἒδιωξε μακριά ἀπό τόν ἂνθρωπο, τό φοβερό σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ.
          • Σήμερα, γίνεται ἡ ἀνάβαση ἀπό τήν γῆ στούς οὐρανούς.       
• Σήμερα γίνεται ἡ μετάβαση ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ὣστε ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς κτίσεως συμπάσης να πανηγυρίζῃ πανευφροσύνως, καταγελώντας τόν θάνατο καί λέγοντας: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο...»
          •Σήμερα, ἡ ἀπελπισία καί ἡ ἀπαισιοδοξία ἐξαφανίζονται, καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ βεβαιότης τῆς αἰωνίου μακαριότητος θρονιάζονται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
          •Σήμερα, ἡ ἀγάπη καταυγάζει τήν ὓπαρξη, ὃλων τῶν Χριστοφόρων καί Θεοφόρων, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τήν ὁρατή καί ἀόρατη κτίση ἐπαναλαμβάνουν τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα: «Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἲπωμεν ἀδελφοί καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει...»
          •Σήμερα, παιδιά μου εὐλογημένα, κατά τήν λαμπρά καί ἁγία αὐτή ἡμέρα, ἀπευθύνομαι πρός ὃλους σας μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη, σᾶς ἀσπάζομαι ἀναστάσιμα καί σᾶς εὒχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, νά ἒχετε ἒτη πολλά, χαρούμενα καί θεοφόρα καί σᾶς ἀπευθύνω τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό:
Χριστός Ἀνέστη!
Μέ πατρικές εὐλογίες
          Ἅγιον Πάσχα 2016
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

           Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...