Σάββατο 4 Μαΐου 2024

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ
 
Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν
 
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται».
Σήμερα νικήθηκε ὁ θάνατος, ἀφοῦ «Πάσχα ἐστί μετάβασις ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν».
Σήμερα ἒλαμψε τό φῶς, διότι «Πάσχα τῶν ὀμμάτων ὁ φωτισμός».
Σήμερα ἡ ζωή ἐνίκησε τόν δυνάστη τοῦ ἀνθρώπου  ἃδη, γιά νά συνεχίσῃ ὁ ἱερός συγγραφεύς, «Πάσχα πιστῶν ἡ ὂντως ζωή».
Σήμερα οὐράνιο καί ἐπίγειο πανηγύρι, γιά νά διακηρύξῃ ὁ ἲδιος τῆς Ἀναστάσεως ὑμνητής, «Πάσχα παντός τοῦ κόσμου τρυφή».
Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἑορτή ἀπό τήν Ἀνάσταση.«Ἑορτῶν ἑορτή καί πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων»
Δέν ὑπάρχει συγκλονιστικότερη χαρά, ἀπό τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, τήν ὁποία οὐδείς δύναται νά μᾶς ἀφαιρέσῃ. «Πάσχα γάρ ψυχῶν ἡ ἀναψυχή. Πάσχα τῶν νόων ἡ χαρμονή».
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου,
●Εἶναι ἡ σωτηρία ἀπό τό ἠθικό βάραθρο.
●Εἶναι ἡ λυτρωτική ἀνάσα ζωῆς γιά τόν σύγχρονο ἂνθρωπο, πού ζεῖ μέσα στήν ἀπελπισία.
●Εἶναι ἡ ἀνάγκη τῆς ψυχῆς, νά βρῇ τόν δρόμο γιά τήν αἰωνιότητα. «Πάσχα ἡ ἀνάβασις ἀπό γῆς εἰς τούς οὐρανούς».
●Εἶναι τό γκρέμισμα τοῦ τείχους ἀνάμεσα στόν Θεό καί στόν ἂνθρωπο.
●Εἶναι ἡ συμφιλίωση τῶν ἀνθρώπων  μεταξύ τους, οἱ ὁποῖοι, ἒχασαν τήν κοινωνία καί βιώνουν τήν φοβερή καί ψυχοκτόνο μοναξιά. «Πάσχα ἐν χαρᾷ ἀλλήλους περιπτυξόμεθα».
●Εἶναι τό πανηγύρι συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας, μέσα ἀπό τόν Ἀναστάσιμο ὓμνο καί παιάνα καί τό κοινό Ποτήριο τῆς Ἀθανάτου Ζωῆς καί Τραπέζης, ὃπου τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Ζωοδότου Κυρίου δίδεται, «ἳνα οἱ ἂνθρωποι ζωήν ἒχωσι καί περισσόν ἒχωσι». «Γεύσασθε καί ἲδετε ὃτι Χριστός ὁ Κύριος».
●Εἶναι τό Φῶς τό Πανάγιο, τό ὁποῖο διαλύει τό σκότος τῆς φρικτῆς ἀγνωσίας μέσα στό ὁποῖο ζεῖ ἡ σύγχρονη κοινωνία. Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου καί τέκνα, τόν ἱερόν Ὑμνογράφο, ὁ ὁποῖος πανηγυρικά μᾶς λέγει: «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια...».
Τό Πάσχα,
● Εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου.
●Εἶναι ἡ ἀπάντηση στά ὃπλα, πού κατασκευάζουν οἱ μεγάλοι τῆς γῆς καί σκορπίζουν τόν θάνατο στούς λαούς.
●Εἶναι ὁ ἒλεγχος τῶν πλουσίων, οἱ ὁποῖοι καταχρῶνται τά ἀγαθά πού τούς ἒχει δώσει ὁ Θεός καί ἀφήνουν τή φτώχεια καί τήν πεῖνα νά θερίζουν τά παιδιά τῆς Ἀφρικῆς καί ὂχι μόνο.
●Εἶναι ἡ μόνη σωτηρία τοῦ ἀποϊεροποιημένου κόσμου, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς σήμερα, υἱοθετεῖ τήν ἁμαρτία ὡς φυσικό τρόπο ζωῆς καί θεσμοθετεῖ τήν διαφθορά καί τόν ἠθικό ρῦπο,  μέ ἀποτέλεσμα νά εὐτελίζεται ὁ ἂνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐδημιουργήθη κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ.
●Τό Πάσχα εἶναι ἡ γιορτή τῶν Ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων ἀπό τῆς ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων. Εἶναι ἡ χαρά τῶν υἱῶν τῆς Ἀναστάσεως προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἐκράτησαν ψηλά τό ἀναστάσιμο λάβαρο τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας καί τό παρέδωσαν σέ μᾶς γιά νά συνεχίσωμε τήν πορεία μας σέ δρόμους ἀναστασίμους καί φωτοφόρους.
Ἡ παρουσία μας σήμερα, στήν Ἀνάσταση καί στήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, δέν εἶναι ἐθιμική, ἀλλά εἶναι μαρτυρία οὐσιαστική καί καρδιακή, ὃτι «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται». Εἶναι  ὁμολογία, ὃτι δέν μποροῦμε νά ζήσωμε χωρίς τήν Ἀνάσταση καί ὃτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα τῆς Ἀναστάσεως. Διά τοῦτο πρέπει ἡ Πατρίδα μας, νά παραμείνῃ ὁ θεματοφύλακας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἀποστολικῆς Ἀναστάσιμης παρακαταθήκης.
Παιδιά μου εὐλογημένα, παιδιά τῆς Ἀναστάσεως, Χριστιανοί μου,
Κρατεῖστε τά ἀναστάσιμα κεριά ἀναμμένα.
Φωτῖστε μέ τό Ἃγιο Φῶς τόν δρόμο τῶν παιδιῶν σας.
Δῶστε τους τήν ἀναστάσιμη χαρά, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μεταγγῖστε στίς καρδιές τους τήν εἰρήνη καί τήν γαλήνη τοῦ ἐκ Τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου.
Πεῖτε τους, ὃτι χωρίς τόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ ἂνθρωπος δέ ζεῖ, ἀλλά εἶναι ἁπλῶς μιά βιολογική ὓπαρξη καί τίποτε παρά πάνω.
  Διδάξτε στά παιδιά σας τήν ἀγάπη, πού εἶναι ἡ αὒρα τῆς εὐτυχίας καί νοηματοδοτεῖ τήν πορεία μας, μέσα στόν κόσμο καί στήν ἱστορία.
Μιλῆστε τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ δύναμη, πού δίδει τήν προοπτική καί τήν βεβαιότητα τῆς αἰωνιότητος.
Μή χάσετε αὐτήν τήν χαρά καί τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς, πού μᾶς χαρίζει ἡ Ἀνάσταση.
Σήμερα εἶναι τό Πάσχα μας. Τό πέρασμά μας ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία. Ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.
Αὐτή τήν ἀλήθεια, γηθοσύνως, οἱ πάντες κραυγάζομε καί μαζί μέ τόν ἱερό Ὑμνογράφο, ψάλλομε,.«Πάσχα τό τερπνόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα... Πάσχα Χριστός ὁ Λυτρωτής. Πάσχα ἂμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν, Πάσχα τό πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν...»
Τοῦτο τό Πάσχα, τούτη τήν νίκη τῆς Ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, ἀναγγέλλομε στούς ἐγγύς καί τούς μακράν∙ Στούς ἐν πάσῃ τῇ δεσποτείᾳ τοῦ Κυρίου εὑρισκομένους Ἓλληνας Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας καί πρός πάντα ἂνθρωπο, ἀνεξαρτήτως φυλῆς καί γλώσσης, ἡλικίας καί μορφώσεως καί τούς ἐναγκαλιζόμεθα ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.
Παιδιά μου ἀγαπημένα,
Χριστός Ἀνέστη!
Χρόνια πολλά, λουσμένα στό φῶς καί στή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.
Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ τήν ἀναστάσιμη χαρά
καί μέ πατρική ἀγάπη,
Χριστός Ἀνέστη!      
   Ἅγιον Πάσχα 2024
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...