Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου
 πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς, 
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.
       Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί, 
           Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, ἐπικοινωνῶ καὶ πάλι μαζί σας, προκειμένου νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχές μου πρὸς ὅλους σας, ὥστε νὰ ἔχετε ἐνίσχυση παρὰ Κυρίου, γιὰ ὑγεία καὶ δύναμη πρὸς ἐπιτέλεση τοῦ πολυευθύνου πνευματικοῦ σας ἔργου.
          Ἡ προσφορά σας στὸν χῶρο τῆς παιδείας εἶναι μεγάλη καὶ μάλιστα σήμερα, ποὺ ὁ κόσμος εὑρίσκεται σὲ δύσκολη κατάσταση, καὶ ἡ Πατρίδα μας εἰδικώτερα διέρχεται μιά ἀπὸ τὶς πλέον ἐπώδυνες περιόδους της , ἕνεκα τῆς πολυεπίπεδης σοβούσης κρίσεως.
           Σὲ καιροὺς ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἀξία ἐξέπεσε, ποὺ ὁ σεβασμὸς ἐξέλιπε, οἱ θεσμοὶ ἀπολεμήθησαν,  οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες σπανίως ὑπηρετοῦνται, ἡ γλῶσσα καὶ ἡ πολιτιστική μας παράδοση ἐκτυπήθησαν καὶ τόσα ἄλλα δεινὰ ταλανίζουν τὸν τόπο μας μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ἄνθρωποι νὰ ἔχουν χάσῃ τὴν πυξίδα τῆς ζωῆς, τὸ ὅραμα καὶ τὴν ἐλπίδα, καλεῖσθε ἐσεῖς κάνοντας κατάθεση ψυχῆς νὰ δώσετε νόημα στὴν ζωή, στόχο πνευματικὸ στὴν πορεία, αἰσιοδοξία στὴν προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον, ὅπως ταιριάζει στὸ θεοειδὲς ἀνθρώπινο πρόσωπο.
          Τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖτε εἶναι δύσκολο, ἀλλ’  ὅμως καταξιωμένο. Εἶναι πολυεύθυνο καί κοπιαστικό, ἀλλ’ ὅμως τὸ ὡραιότερο ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.

            Δὲν κτίζετε κοσμικὰ παλάτια, δὲν παρέχετε ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ καλλιεργεῖτε ψυχὲς ἀθάνατες καὶ οἰκοδομεῖτε τῆς κοινωνίας τὸ μέλλον πάνω στὶς ἀπὸ αἰώνων ἀκατάλυτες καὶ διαχρονικὲς πνευματικὲς ρίζες καὶ βάσεις.  
           Γνωρίζετε ὅτι ἡ Πατρίδα μας ἔχει τὴν ἰδιοπροσωπίας της καὶ τὴν δική της πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ταυτότητα. Κάποιοι τὰ τελευταῖα χρόνια ἠθέλησαν νὰ ἀσεβήσουν πάνω σ’ αὐτὲς τὶς ἱερὲς ἀξίες ποὺ μᾶς κράτησαν στὰ πόδια μας τόσους αἰῶνες καὶ μᾶς ἐνέπνευσαν στὴν πορεία μας μέσα στὸ χρόνο. Δυστυχῶς κατάφεραν πολλά, ὥστε νὰ ἐπιχαίρουν ὅσοι ἠθέλησαν τὸν τόπο μας πεσμένο καὶ καταφρονεμένο. Χρησιμοποίησαν πολλάκις, καὶ τὸ λέγομεν τοῦτο μετά λύπης βαθυτάτης, καί τό ἐκπαιδευτικὸ σύστημα γιὰ νὰ ξερριζώσουν ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὡραῖο εἶχε ὁ Ἕλληνας στὴν καρδιά του. Ὅμως πρὸς καιρὸν ἡ «χαρά» τους, ἀφοῦ πρὸς μεγάλην ἀπογοήτευσή τους, αὐτὸ τὸ σκαρὶ τὸ χιλιοκτυπημένο ἔμεινε ὄρθιο γιατί εἶναι ἔτσι ὡρισμένο ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ μείνῃ διὰ παντὸς ἀκαταμάχητο.
           Δὲν θὰ χρησιμοποιήσω λόγια παρμένα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, ή τὴν ἁγιοπατερικὴ σοφία προκειμένου νὰ ἐπιστηρίξω τὰ ὅσα παραπάνω ἐσημείωσα. Θὰ μποροῦσα νὰ τὸ κάνω. Ὅμως θὰ ἀναφέρω τοὺς στίχους τοῦ νεοέλληνα συνθέτη ὁ ὁποῖος, ἀληθινά, ἀγωνιστικά, Ἑλληνικὰ καὶ παλληκαρίσια, διατρανώνει  τὴν ἀλήθεια ὅτι τὸ D.N.A. μας εἶναι ξεχωριστὸ καὶ ἐξαιρετικὰ ἀνθεκτικό. Λέγει λοιπόν:
« Τὴν Ρωμιοσύνη μὴν τὴν κλαῖς
Ἐκεῖ ποὺ πάει νὰ σκύψῃ
Μὲ τὸν σουγιὰ στὸ κόκκαλο
Μὲ τὸ λουρὶ στὸ σβέρκο
Νὰ τη πετιέται ἀπό ξαρχῆς
ἀντριεύει καί  θεριεύει
Καὶ καμακώνει τὸ θεριὸ
Μὲ τὸ καμάκι τοῦ ἥλιου».(Γιάννης Ρίτσος)
          Δύο εἶναι οἱ πυλῶνες ποὺ στηρίζουν τὸ δικό μας οἰκοδόμημα. Ἡ πίστη μας στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη μας στὴν Πατρίδα.
          Ἡ πρώτη μᾶς ἐμψυχώνει γιατί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ ἄνθρωπος  δὲν εἶναι ἕνα λογικὸ καλάμι ριζωμένο στὸ βοῦρκο τῆς γῆς, ἀλλὰ εἶναι τὸ τέλειo τοῦ Θεοῦ δημιούργημα, « διττὸς προσκυνητὴς ἐπόπτης τῆς ὁρωμένης κτίσεως καὶ μύστης τῆς νοουμένης» ( Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος) καὶ προορισμὸς του εἶναι ἡ αἰώνια ζωὴ καὶ ὄχι ἡ φθαρτότητα.
           Ἡ δεύτερη μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀγωνιζώμαστε γιὰ νὰ κρατήσωμε ὅ, τι παρελάβαμε ὡς ἱερὰ παρακαταθήκη μέσα ἀπὸ ἀγῶνες καὶ θυσίες ποὺ καταξίωσαν τὸν Λαό μας καὶ τοῦ ἔδωσαν ξεχωριστὴ ὑπόσταση καὶ ἀξία καί νά παραδώσωμε τήν λαμπάδα ἄσβεστη.
          Ὅταν λαοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἱστορία ἀγωνίζονται νὰ ἐπιδείξουν κατορθώματα, ἐμεῖς ὑποχρεούμεθα νὰ διατηρήσωμε ὄρθια τὴν ψυχή μας, νὰ διασώσωμε τὴν γλῶσσα μας, νὰ προβάλλωμε τὸν πολιτισμό μας καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε ἐναντίον τῆς παραχάραξης τῆς ἱστορίας μας.
    Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί,
          Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς Μαθητάς Του εἶπε:
   « Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς…»(Ματθ.5,14)
           Τὰ ἴδια λόγια δυνάμεθα νὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ γιὰ σᾶς.    Εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ τὸ ἁλάτι. Ἀλλοίμονο ἂν σβήσῃ τὸ φῶς καὶ ἂν τὸ ἁλάτι χάσῃ τὴν ἁλιστικὴ του δύναμη.
          Μὴ πτοεῖσθε ἀπὸ τὶς δυσκολίες, μὴ ἀποκάμετε ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψη ἢ τὴν μὴ ἀναγνώριση πολλάκις τῆς ἀνεκτίμητης προσφορᾶς σας. Μορφῶστε στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν σας τά ζείδωρα καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Γένους μας ποὺ ἀποτελοῦν παγκόσμιες ἀναγνωρισμένες ἀξίες.
          Μὴ λησμονεῖτε ὅτι,
« Χρωστᾶμε σ’ ὅσους πέρασαν,
Θὰ’ ρθοῦν καὶ θὰ περάσουν
Κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν
Οἱ ἀγέννητοι οἱ νεκροὶ»(Κ. Παλαμᾶς)
Καλὴ σχολικὴ χρονιά. Καλὴ δύναμη στὸ ἔργο σας.
          Ὁ Κύριός μας νὰ σᾶς ἐνισχύῃ. Ἡ Παναγία μας νὰ σᾶς σκέπῃ καὶ νὰ σᾶς προστατεύῃ.
 
Σᾶς ἀσπάζομαι μὲ ἀγάπη πατρική.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

    Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...