Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Μυστήριο του Γάμου (β)


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (β)

Αἰσθητά σημεῖα : α) Ἡ ελεύθερη συγκατάθεση τῶν νεόνυμφων. Εἶναι ἡ απαραίτητη προϋπόθεση για τήν τέλεση του μυστηρίου, γι᾿ αὐτό καί πρέπει να ἐρωτῶνται ὑπό του ἱερέως οἱ νεόνυμφοι ἐάν οικειοθελώς ἔρχονται εἰς γάμου κοινωνίαν. β) Οι ευχές και γ) η εὐλογία του ἱερέως. Τό μυστήριο ἐπιτελεῖται δία τῆς εὐλογίας του ἱερέως ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ τελῶν αὐτό.
Μεταδιδόμενη χάρις : Διά του μυστηρίου του γάμου παρέχεται εἰς τούς προσερχομένους ἡ θεία χάρις ἡ ὁποία εξαγιάζει τήν ψυχοσωματική ένωση αὐτῶν καί ἐνισχύει αὐτούς για τήν τέλεση τῶν σκοπῶν του γάμου. Ἡ διά του μυστηρίου του γάμου ένωση εἶναι ισόβιος καί πρέπει νᾷ παραμείνει ἀδιάλυτος «ὁ οὖν ὁ Θεός συνέζευξεν, ἄνθρωπος μή χωριζέτω»(Ματθ. 19,6). Δια την ανθρώπινη ἀδυναμία ὁ Κύριος ἐπιτρέπει τό διαζύγιο μόνο λόγῳ μοιχείας (Ματθ. 5, 32). Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ἐπιτρέπει τήν τέλεση δεύτερου ἤ καί τρίτου γάμου, μετά τήν λύσῃ του προηγουμένου.
  • Μικτοί γάμοι ὀρθοδόξου καί ἑτεροδόξου εἶναι ἀνεκτοί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τελούμενοι ὀρθόδοξα καί ὑπό τήν προϋπόθεση να υποσχεθούν ὅτι τά τέκνα θα ακολουθήσουν τό ορθόδοξο δόγμα. Γάμος μεταξύ ὀρθοδόξου καί ετεροθρήσκου (μουσουλμάνου, βουδιστοῦ κλπ) ἀπαγορεύεται.
Συμβολισμοί: 1) τά δακτυλίδια : συμβολίζουν τήν επιβεβαίωση του συναπτομένου γαμήλιου δεσμοῦ καί ἀποτελοῦν τήν επισφράγιση (σφραγῖδα) τῆς ἀγαπητικῆς τούς σχέσης. Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεσσαλονίκης μας πληροφορεῖ ὅτι τό δακτυλίδι του ἄνδρα κατασκευαζόταν ἀπό σίδηρο  «διά τό στερρόν» του ἀνδρικοῦ φύλου, ἐνῶ τῆς γυναῖκας ἀπό χρυσό «διά τό ἁπαλόν τε καί ἁγνόν». Ἀπό τόν παράμεσο δάκτυλο ὅπου τίθεται τό δακτυλίδι ξεκινά ἡ φλέβα πού καταλήγει στην καρδιά, τήν ἔδρα τῆς ἀγάπης. 2) ἡ άρμοση τῶν δεξιῶν χεριών τῶν νυμφευομένων : θεωρεῖται ἡ κατεξοχήν μυστηριακή στιγμή του καθαγιασμοῦ τῆς σχέσεως τῶν ερχομένων εἰς γάμου κοινωνίαν (εὐχή τῆς ἁρμόσεως). 3) τά στέφανα : τό στεφάνωμα τό λαμβάνουν οἱ νεόνυμφοι για δύο λόγους α) «δόξῃ καί τιμή στεφάνοσον αὐτούς» διότι κρατισαν τήν ἁγνότητά τούς ἕως τόν γάμο καί β) διότι πλέον εἶναι οἱ βασιλεῖς του δικού τούς οἴκου. 4) τό ποτήριο : συμβολίζει τήν ὁμοφροσύνη, την κοινή συμμετοχή στις χαρές και τις λύπες, τήν κοινωνία του βίου καί τήν εὐφροσύνη. Εἶναι κατάλοιπο τῆς τελέσεως του γάμου μέσα στῇ θεία λειτουργία. 5) τά κουφέτα συμβολίζουν τη γλυκύτητα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν πού θα απολαύσουν με τόν ἀγῶνα τούς οἱ νεόνυμφοι. 6) ὁ νυφικός χορός : ἐκφράζει τη χαρά τῆς ὁμηγύρεως για τό ευχάριστο γεγονός πού συντελέστηκε. 7) τό ρύζι : αρχαίο ελληνορωμαϊκό έθιμο τῶν «καταχυσμάτων» πολύγονων δηλαδή σπόρων, ὅπως σουσάμι, κριθάρι, ρύζι κλπ με τά ὁποία ράντιζαν τούς νεονύμφους για να ἔχουν καρπούς δηλαδή τέκνα ἀλλά καί ἐπάρκεια ὑλικῶν ἀγαθῶν στη ζωή τούς. 
  • «ἡ γυνή του ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ' ὁ ἀνήρ. ὁμοίως δέ καί ὁ ἀνήρ του ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ' ἡ γυνή. μή ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἄν ἐκ συμφώνου πρός καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστεία καί τῇ προσευχή καί πάλιν ἐπί τό αὐτό συνέρχησθε, ἵνα μή πειράζη ὑμᾶς ὁ σατανᾶς δία τήν ἀκρασίαν ὑμῶν. τοῦτο δέ λέγω κατά συγγνώμην, οὐ κατ' ἐπιταγήν». (Α' Κορινθ. 7, 4-6)

                                  Από το κατηχητικό των ενηλίκων Δευτέρα  11-2-2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...