Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Παιδιά μου εὐλογημένα,
            Κάθε χρόνο ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Παναγίας μας, συνεπαίρνει τό εἶναι μας καί μᾶς μεταφέρει σέ κόσμους οὐράνιους, ὃπου συμπλεκόμενοι μετά τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ὑμνοῦμεν «τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ».
            Καθώς ἀκούεται τό συγκλονιστικό τροπάριο «Τήν σήν δοξάζουσι κοίμησιν, Ἐξουσίαι, Θρόνοι, Ἀρχαί, Κυριότητες, Δυνάμεις καί Χερουβίμ καί τά φρικτά Σεραφίμ...» ὁ νοῦς μεταίρεται, ὑψοῦται, καλύνεται, λαμπρύνεται καί ἡ καρδία αἰσθάνεται ἒντονη τήν θεοείδειά της, ἐνῶ βεβαιώνεται καί πάλι ὃτι ὁ θάνατος ἐνικήθη, ἀφοῦ ἑορτάζομε χαρμοσύνως τήν μετάσταση τῆς Πλατυτέρας τῶν οὐρανῶν καί τήν τιμᾶμε, ὡς μετά τόκον παρθένον καί μετά θάνατον ζῶσαν.
            Συγχρόνως γνωρίζομε, ὃτι ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη μας μάνα, ἡ ἀκοίμητη προστασία καί ἡ ἀμετάθετη ἐλπίδα μας. Εἶναι ὁ ἐπιστηριγμός στίς δυσκολίες, ἡ ἀνόρθωση στίς πτώσεις μας, ἡ αἰσιοδοξία μας μέσα στόν ὠκεανό τῆς ἀπελπισίας, ἡ παρηγοριά μας στίς ὧρες τοῦ πόνου, τῆς ἀνέχειας, τοῦ κατατρεγμοῦ καί τῶν ποικίλων δυσκολιῶν.
            Πρός τήν πανακήρατη μορφή Της ἀτενίζομε, ἰδιαιτέρως σήμερα καί καρδίᾳ, χείλεσι καί ὂμμασι, προσψαύοντες τήν παντοιοτρόπως ἐκφραζομένη μητρική της στοργή καί ἀγάπη, δεόμεθα καί καθικετεύομε.
            α) Ὑπέρ τῶν προσωπικῶν μας θεμάτων, προβλημάτων, ἀδυναμιῶν καί ποικίλων δυσκολιῶν, τῶν πανταχόθεν προερχομένων.
            β) Ὑπέρ ὑγείας καί κατά Θεόν προόδου καί εὐημερίας τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας μας, διότι ἐκτός ἀπό τίς ὃποιες δικές μας φροντίδες καί τόν σύνδεσμο τῆς ἑνότητος πού εἶναι ἀπαραίτητα, ἀπαιτεῖται ἡ ἂνωθεν ἐνίσχυση καί ὁ παρά Θεοῦ ἐπιστηριγμός.
            γ) Ὑπέρ τῶν ἐν περιστάσεσι, ποικίλαις δυσκολίαις καί ἀνάγκαις εὑρισκομένων συνανθρώπων μας. Ὑπέρ τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει τήν ἀνεστιότητα, τήν πνευματική πενία, τήν ἀνεργία καί ζεῖ στήν ἐποχή τῆς καταπτώσεως τῶν ἀξιῶν, τῆς διαλύσεως τῶν πνευματικῶν καί τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν, τῆς ἀπαξιώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
            δ) Ὑπέρ τῆς Πατρίδος μας, ἡ ὁποία διέρχεται μία ἀπό τίς δυσκολότερες περιόδους τῆς πορείας της, στό διάβα τοῦ χρόνου καί τῆς ἱστορίας. Ἐξ’ ἂλλου εἶναι πανθομολογούμενη, ἡ ἰδιαιτέρα ἀγάπη καί προστασία τῆς Παναγίας μας πρός τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἡ ὁποία τήν τιμᾶ καί τήν μεγαλύνει ὡς Ὑπέρμαχον Στρατηγόν, πρόμαχον ἰσχυρόν, φρουρόν ἀκοίμητον καί προστάτιδα ἀκαταμάχητον. Ἡ θαυμαστή καί ἰδιαίτερη μέριμνα τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου πρός τήν Ἑλλάδα φαίνεται καί μαρτυρεῖται καί ἀπό τήν πληθύν τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων, τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν μεγάλων Ναῶν καί ἀμετρήτων παρεκκλησίων καί ἐξωκκλησίων, πού εἶναι ἀφιερωμένα στή μνήμη Της.
            • Παράλληλα ὃμως μέ τίς ὃποιες ἐκ βάθους καρδίας μας δεήσεις καί μύχιες ἱκεσίες μας, ἀπαραίτητο εἶναι νά προσπαθήσωμε νά μιμηθοῦμε κατά τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας, τήν Ὑπεραγία Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τήν Θεοτόκο Μαρία στίς ἀρετές Της, καλλιεργώντας τόν ἐσωτερικό μας κόσμο μέ ταπείνωση, προσευχή, ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νηστεία, Μυστηριακή ζωή καί ἀφοσίωση ἐν γένει στήν ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐντός τῆς ὁποίας ἀναγεννᾶται καί σώζεται ὁ ἂνθρωπος.
            Σήμερα στήν πανέορτο μνήμη Της ἂς τήν μιμηθοῦμε στό ἒλεος καί στήν εὐσπλαχνία καί ὃπως ἐκείνη ἀνοίγει τούς κρουνούς τῆς μητρικῆς Της ἀγάπης καί μᾶς ἐλεεῖ, ἒτσι καί μεῖς νά ἀφήσωμε τήν καρδιά μας, νά ἀγκαλιάσῃ τούς ἀδελφούς μας, πού κάπου κοντά μας, δίπλα μας, μπροστά μας, ἁπλώνουν τό χέρι τους, μᾶς ἱκετεύουν μέ τά λόγια τους, μᾶς παρακαλοῦν μέ τά μάτια τους, μᾶς μιλᾶνε τόσο εὒγλωττα μέ τήν ἐκκωφαντική σιωπή τους καί ζητοῦν ἀπό μᾶς, βοήθεια, ἐνίσχυση καί ἐπιστηριγμό.
            Κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή τήν ἀφιερώνομε στούς πτωχούς, στούς πένητες καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας καί προσφέρομε, ὡς  ἐνθυμεῖσθε καί ἀπό τά προηγούμενα χρόνια, ὃ,τι ὁ καθένας δύναται γιά νά τούς ἐνισχύσωμε σέ στιγμές πολύ δύσκολες καί καιρούς ἀπαράκλητους.
            Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, ἀδελφοί, ἐφ’ ὃσον ἐπιθυμῆτε καί δύνασθε, ἐξερχόμενοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, νά ἀφήσετε στό δίσκο πού θά εὑρίσκεται στό Ἐπιτροπικό τοῦ Ναοῦ, τόν ὀβολόν τῆς ἀγάπης σας, ὣστε νά βοηθήσωμε τούς πολλούς πτωχούς άδελφούς μας πού βρίσκονται γύρω μας. Ἀπό αὐτά τά χρήματα, δίδομε τρόφιμα, πληρώνομε ἐνοίκια, σπουδάζομε πτωχούς μαθητάς καί φοιτητάς στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, ἀντιμετωπίζομε προβλήματα ὑγείας πολλῶν συνανθρώπων μας, κυρίως περιπτώσεις πού χρειάζονται ἐξειδικευμένη ἰατρική φροντίδα στό ἐξωτερικό καί γενικά καλύπτομε ποικίλες ἀνάγκες ἀναξιοπαθούντων.
            Ἀδελφοί μου, εὒχομαι ἀπό τά βάθη τής ψυχῆς μου σέ ὃλους σας, νά ἒχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας, νά σᾶς χαρίζῃ ὁ Κύριος, ὑγεία ψυχοσωματική, χαρά, ὑπομονή καί δύναμη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὃποιων ἀντίξοων καταστάσεων καί δυσκολιῶν.
            Ἡ Παναγίας μας, νά σώζῃ διά πρεσβειών Της, ὃλους μας καί ἱδιαιτέρως τήν γλυκυτάτη καί πολυβασανισμένη, ἀπό τις δικές μας ἁμαρτίες καί τήν δική μας ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, Πατρίδα μας.
            Τά ἒτη σας πολλά καί ἁγιασμένα.
            Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί πατρικές εὐλογίες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
     Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


Τὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνήΤὴν πάνσεπτόν σου Κοίμησιν, Παναγία Παρθένε ἁγνή, 
τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, 
καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν, 
ὅτι Μήτηρ γέγονας τοῦ ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ. 
Αὐτὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα, 
τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεόν, τὰς ἐλπίδας θεμένων, 
Θεοτόκε πανύμνητε, καὶ ἀπειρόγαμε.

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Εξαίσιο θαύμα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμ­πουςΙδιαίτερα εντυπωσιακό είναι κάποιο θαύμα τού Αγίου Χαραλάμπου που συνέβη το 1944.
Στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, στην επαρχία Τριφυλίας, υπάρχει μία γραφική πόλις με 9.000 κατοίκους, τα Φιλιατρά. Πολιούχος της πόλεως είναι ο Αγιος Χα­ράλαμπος, και κάθε χρόνο στις 10 Φεβρουαρίου γίνεται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν του, και κατεβαίνουν σ' αυ­τό και οι Φιλιατρινοί που μένουν στην Αθήνα...
 
Σ' αυτό το πανηγύρι πηγαίνει κάθε χρόνο και ένας ηλικιωμένος Γερμανός, ονόματι Κοντάου, με την οικο­γένειά του. Έρχεται από μακρυά. Και θα έλεγε κανείς: «Τι τού ήρθε, ώστε έτσι στα καλά καθούμενα να ξεκινά από την Γερμανία για ένα τόσο μακρινό ταξίδι»!
Ο άνθρωπος αυτός στην περίοδο της κατοχής ήταν αξιωματικός τού Γερμανικού στρατού, και για ένα διάστη­μα χρημάτισε φρούραρχος Φιλιατρών. Εκείνο τον και­ρό — βρισκόμαστε στο 1944 — μερικοί Έλληνες αντάρ­τες έκαναν κάποιο σαμποτάζ, φονεύοντας σε ενέδρα αρκε­τούς Γερμανούς. Εξαγριώθηκαν τότε οι κατακτητές και από το στρατηγείο της Τριπόλεως δόθηκε εντολή στον Κοντάου, την ημέρα που θα ξημέρωνε, στις 6 το πρωί, να καούν τα μισά Φιλιατρά και να εκτελεσθούν εκατό περίπου Φιλιατρινοί. Όπως ήταν φυσικό, τρόμος και πανικός κατέλαβε όλους τους κατοίκους. Ήξεραν ότι οι Γερμα­νικές διαταγές ήταν αμετάκλητες. Τίποτε δεν τους έσωζε από τον όλεθρο και την συμφορά. Το πρωί (19 Ιουλίου) όμως ενώ έφθασε η κανονισμένη ώρα δεν έβλεπαν καμμία κίνησι. Απόρησαν. Τι άραγε να είχε συμβή;
Εκείνη την νύχτα οι πιστοί εζήτησαν με καυτά δά­κρυα την προστασία τού Αγίου Χαραλάμπου. Και εκεί­νος ενήργησε θαυμαστά. Παρουσιάσθηκε στον Γερμανό φρούραρχο, τον Κοντάου, και τού είπε να μην εκτέλεση την διαταγή. Τού υποσχέθηκε ακόμη πως δεν θα τιμωρηθή από τον ανώτερο του και ότι θα επιστρέψη και αυτός και οι στρατιώτες του σώοι στην πατρίδα τους. Ο Κον­τάου, στην αρχή έδειχνε ψυχρός και ασυγκίνητος. Συνο­λικά ο Αγιος τού εμφανίσθηκε τρεις φορές για να τον πείση πως πρόκειται για κάτι το υπερφυσικό και πρέπει να υπακούση.
Το αξιοθαύμαστο είναι ότι ο Αγιος παρουσιάσθηκε και στον Γερμανό στρατηγό στην Τρίπολι. Το πρωί ο Κοντάου εζήτησε τους ιερείς των τεσσάρων ενοριών της πόλεως. Εκείνοι παρουσιάσθηκαν έντρομοι εμπρός του. Που να ήξεραν το τι είχε μεσολαβήσει εκείνη την νύχτα! Μαζί τους εγύρισε στις Εκκλησίες των Φι­λιατρών και παρατηρούσε τις εικόνες. Στην τέταρτη Εκκλησία, στα Εισόδια της Θεοτόκου, στην επιλεγόμενη «Γουβιώτισσα» βλέποντας μία εικόνα — ένα γέροντα με κάτασπρη γενειάδα, ντυμένο ιερατικά άμφια — ανεφώνησε: «Να! αυτός είναι!» και έπεσε εμπρός του να τον προσκυνήση. Μόλις σηκώθηκε λέει στους έκπληκτους ιερείς: «Σας έσωσε ο Άγιος αυτός, που έσωσε κι' εμένα από βαρύ κρίμα».
Έτσι με την επέμβασι τού πολιούχου η πόλις εγλύτωσε από την φωτιά και την σφαγή. Θαύμα ολοζώντανο και συγκλονιστικό. Οι ψυχές όλων των Χριστιανών βυ­θίσθηκαν σε βαθειά συγκίνησι.
Το 1945 ενώ πια ο πόλεμος είχε λήξει, οι επίσημοι των Φιλιατρών ειδοποιήθηκαν από τον Κοντάου, να τον περιμένουν κι' αυτόν στην πανηγύρι τού Αγίου. Θα ερχό­ταν με την οικογένειά του να ευχαριστήση τον Άγιο που, όπως τού υποσχέθηκε, τον επέστρεψε σώο στην πατρίδα του. Έτυχε μάλιστα λόγω βλάβης τού αυτοκινήτου του και μερικών άλλων εμποδίων να φθάση στις 12 Φεβρουα­ρίου. Οι Φιλιατρινοί και όλοι οι κάτοικοι της περιφερείας τού επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή. Προς χάρι του επανέλαβαν την πανηγύρι. Εκείνος ανέβηκε σ' έναν εξώ­στη και μίλησε ελληνικά προς τα πλήθη. Τους είπε μά­λιστα ότι πριν αναχώρηση για την Ελλάδα είδε πάλι στον ύπνο του τον Άγιο Χαράλαμπο και τού είπε: «Σε περιμένω στα Φιλιατρά, όπου έδειξες την πίστι σου. Όλοι θα σε υποδεχθούν με μεγάλη χαρά». Συγκίνησις και ιερός ενθουσιασμός είχε καταλάβει τους πάντες.
Και το τοπικό αγιολόγιο σημειώνει:
«Τη αυτή ημέρα, δεκάτη ενάτη Ιουλίου, μνήμην ποιούμεθα τού εξαισίου θαύματος τού Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμ­πους, ος ταίς προς Θεόν πρεσβείαις πολλοί των πολιτών της Εράνης εσώθησαν εκ βεβαίας εις θάνατον καταδίκης υπό των Γερμανικών δυνάμεων κατοχής εν έτει 1944».
Πράγματι, «θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού».
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

"ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΗΣ" ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ - ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΦΙΔΗΣΦωτογραφίες: PHOTOGENIC- ΓΚΙΟΥΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Δεκάδες φιλόμουσοι Πατρινοί κατέκλυσαν τον κήπο του βιβλιοπωλείου ΠΟΛΥΕΔΡΟ στην Πάτρα την Πέμπτη 18 Ιουνίου το βράδυ, και παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΗΣ, που διοργάνωσε ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Μπαλατής, σε συνεργασία με το ΠΟΛΥΕΔΡΟ και τις εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ. 
Τον κόσμο καλωσόρισε ο υπεύθυνος του βιβλιοπωλείου Κωστής Καπέλας και ακολούθως ο Άρχων Οστιάριος της Μ.τ.Χ.Ε. Χρήστος Τσούβαλης, θεολόγος, Κωνσταντινουπολίτης και απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο οποίος διάβασε το γράμμα που απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Κων/νο Μπαλατή, απευθύνοντας την πατριαρχική ευλογία Του προς όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης. Στη συνέχεια διάβασε κι ένα μήνυμα που έστειλε στους διοργανωτές ο πρωτοψάλτης Γρηγόρης Νταραβάνογλου. 
Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο θεολόγος και μουσικός Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πνευματικές και κατόπιν στις ψαλτικές σχέσεις Πατρών και Κωνσταντινουπόλεως, και τέλος μίλησε για το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς: τον πολιό Κωνσταντινουπολίτη πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Μαφίδη. 
Εν συνεχεία, χορός ψαλτών υπό τον Κων/νο Μπαλατή απέδωσε τρεις ύμνους: 
- Στίχους από τα αργά ευλογητάρια του Πέτρου Πελοποννησίου (ήχ.πλ.α’ εκ του ΚΕ) 
- Στίχους από την Δοξολογία του Ονουφρίου Βυζαντίου (ηχ. πλ.β’ με βαρύ). 
- Το Δοξαστικό της Πεντηκοστής «Δεύτε λαοί…», στο μέλος του μακαριστού μητροπολίτου Πατρών Νικοδήμου (ήχ. πλ.δ’). 
Μετά τους ύμνους, ο εκπρόσωπος του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου, π. Κων/νος – Κανέλλος Φερτάκης, απένειμε στον Κωνσταντίνο Μαφίδη τιμητική πλακέτα, εκ μέρους των διοργανωτών, για την τεράστια και πολύχρονη (90 χρόνια σχεδόν) προσφορά του στην Εκκλησιαστική μουσική. 
Ο Κωνσταντίνος Μαφίδης καθήλωσε το ακροατήριο τόσο με τα λόγια του, όσο και με τους ύμνους που απέδωσε με πάθος! Έψαλε το ιδιόμελο των αίνων του β’ ήχου «Χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε», το ιδιόμελο των αίνων του γ’ ήχου «Εβραίοι συνέκλεισαν» και το άσμα «Καιρός επέστη, ω αδελφοί μου», που ψαλλόταν στην Κωνσταντινούπολη από τον «κεχαγιά», έναν τελάλη, ο οποίος έτσι καλούσε τους Ρωμιούς στην Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία. Τους ύμνους προλόγισε ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος. 
Μετά τον Κωνσταντίνο Μαφίδη, η θεατρολόγος Μαρίνα – Μαρία Βασιλείου διάβασε τρία ποιήματα για την Πόλη, Σταύρου του «κρυφού». 
Και η βραδιά έκλεισε με πολίτικα και άλλα τραγούδια της Ανατολής, που απέδωσε ο Κωνσταντίνος Μπαλατής, συνοδεία οργανικού συνόλου.

πηγή: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟΣ

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Η ΙΕΡA ΣYΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙOΓΚΑ

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος γιὰ τὴ Γιόγκα 16.6.2015

.             Στὸ πλαίσιο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία στὴν Ἑλλάδα εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένη καὶ σεβαστή, ἀλλὰ καὶ τῆς ποιμαντικῆς της εὐθύνης γιὰ τὴν ἀποφυγὴ δημιουργίας κλίματος θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς 21ης Ἰουνίου ὡς «Παγκόσμιας Ἡμέρας Γιόγκα», ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπενθυμίζει στὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι: ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφάλαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, ἔχει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, ἐφαρμογῶν καὶ τάσεων καὶ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ «εἶδος γυμναστικῆς».
.           Ὡς ἐκ τούτου ἡ «Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη μας καὶ δὲν ἔχει καμία θέση στὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

7 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008Στις 8 Ιουνίου του 2008 έγινε ο μεγάλος σεισμός που ήταν η αιτία να καταστραφεί ο παλαιός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Από τότε ξεκίνησε ένας τεράστιος αγώνας. Αρχίσαμε να λειτουργούμε υπαίθρια στο γήπεδο του μπάσκετ μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Τελέσαμε υπαίθρια βάπτιση, γάμο και κηδεία. Λειτουργήσαμε εκεί όλες τις Κυριακές και τις γιορτές του μαρτυρικού εκείνου καλοκαιριού. Παράλληλα επισκευάσαμε το κατεστραμμένο παρεκκλήσιο του κοιμητηρίου όπου λειτουργήσαμε εκεί τρία ολόκληρα χρόνια από τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008 μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2011 όπου εισήλθαμε στο υπόγειο του νέου Ναού και λειτουργούμε εκεί μέχρι σήμερα. Όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για να ξαναχτίσουμε την εκκλησία μας βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα (ρωμαϊκά λουτρά). Για το λόγο αυτό καθυστερήσαμε  πολύ μέχρι να ξεκινήσει το έργο. Ο αγιασμός των θεμελίων τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ.Χρυσόστομο στις 26 Σεπτεμβρίου του 2010 ανήμερα της εορτής της ανακομιδής της Αγίας Κάρας του Πολιούχου των Πατρών Αγίου Ανδρέου. Σήμερα μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει μπορούμε να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα : «Τὶς Θεὸς μέγας ὃς ὁ Θεὸς ἠμῶν; σὺ εἰ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος». Μέσα από τη διαδικασία της ανεγέρσεως βλέπουμε ολοζώντανη την παρουσία του Θεού. Σήμερα το έργο έχει προχωρήσει αρκετά. Έχουν ολοκληρωθεί τα μπετά και το επόμενο βήμα είναι να σοφατιστεί ο Ναός εσωτερικά. Ευχαριστούμε πρωτίστως τον προστάτη μας Άγιο Χαράλαμπο που δέεται ακαταπαύστως υπέρ ημών. Θερμές ευχαριστίες πρέπουν στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ.Χρυσόστομο που συνεχώς μας συμπαραστέκεται,  βρίσκεται πάντα δίπλα μας και μας καθοδηγεί. Τέλος πολλά συγχαρητήρια αξίζουν οι ενορίτες των Τσουκαλεΐκων οι οποίοι σε καιρούς οικονομικής κρίσης δίνουν από το υστέρημά τους και όλοι μαζί ενωμένοι καταθέτουν την αγάπη τους για να στεγάσουν την ευσέβειά τους σε έναν περικαλλή Ναό. 
ο εφημέριος του Ναού πατήρ Δημήτριος Μπιλιανός

   
    
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...